Sửa chữa, kiểm tra định kỳ, hướng dẫn hoạt động

Trong công ty của chúng tôi Chúng tôi chấp nhận tư vấn bảo trì sửa chữa máy bất kể, được mua tại công ty chúng tôi.
Sửa chữa máy bất kể quy mô, kiểm tra định kỳ, chúng tôi sẽ đề xuất việc đào tạo hoạt động.

oba_repair01    oba_repair02